You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Žádost o pořízení kopie či výpisu ze zdravotnické dokumentace

Pořizování kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace je upraveno v zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

 

Žádost musí být provedena vždy písemnou formou na formuláři Žádost o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace.

 

Písemnou žádost můžete zaslat poštou na adresu:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

sekretariát

Široká 16

664 91 Ivančice


Písemnou žádost můžete také doručit osobně na sekretariát nemocnice (Po-Pá 07–15 hodin), v tomto případě budete vyzván k předložení dokladu totožnosti.

 

Pokud písemnou žádost zašlete poštou, vyžadujeme, aby Váš podpis na žádosti byl úředně ověřen, abychom měli za prokázané, že žadatelem je skutečně osoba oprávněná. Účelem tohoto opatření není klást překážky pro výkon Vašeho práva, ale zabránit možnému riziku sdělení či zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě.

Bude-li Vaše žádost vyplněna neúplně, nečitelně nebo nesrozumitelně, budete vyzván do 15 dnů ode dne doručení k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě k doplnění do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost zamítnuta.

 

Nemocnice vyřídí Vaši žádost v zákonné lhůtě 30 dní od přijetí žádosti nebo od doplnění.

Za vyřízení Vaší žádosti po Vás budeme požadovat náhradu nákladů s tím spojených, viz platný "Ceník administrativních služeb"