You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Sociální pracovnice

Nemocniční služby sociálně-zdravotnické pracovnice

Sociálně-zdravotnická pracovnice zajišťuje v nemocnici pro pacienty a jejich příbuzné komplex služeb ve smyslu podpory kontinuity zdravotní a sociální péče, především zajišťuje spolupráci mezi nemocničními odděleními akutní péče a léčebny dlouhodobě nemocných při překladech pacientů, dále pak v nemocnici cíleně a včasně provádí sociální prevenci u pacientů, kteří se ocitli, v důsledku své nemoci nebo blízkých osob, v nepříznivé životní situaci, poskytuje jim informace a pomoc při vyřizování osobních věcí, jako je žádost o bezmocnost, o přiznání mimořádných výhod, sociálních dávek, vyřízení náhradního příjemce důchodu.
Spolupracuje s orgány veřejné správy případně s dalšími subjekty, sestavuje plán sociální intervence do životní situace pacienta a s dalšími zdravotnickými pracovníky jej realizuje.
Zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům. Napomáhá integraci pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek do společenského prostředí. Podílí se na přípravě propouštění těchto pacientů včetně zajištění další péče a služeb, na porodním oddělení řeší i případy dětí k adopci.
Spolupracuje s krajskými, městskými a obecními úřady, s praktickými lékaři, s pečovatelskými službami, agenturami domácí péče, zprostředkovává vyřízení žádostí o umístění do jiných LDN, domovů důchodců a jiných institucí.
Sleduje nové právní normy, poskytuje odborné poradenství v oblasti nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení, pracovněprávních vztahů, rodinného práva. Má přehled o všech státních i soukromých zařízeních, které se týkají sociální a zdravotní péče.
Kancelář sociálně-zdravotnické pracovnice je umístěna ve vstupní hale nemocnice v přízemí.

Informační hodiny pro pacienty nemocnice a jejich příbuzné jsou :
 
pondělí - pátek od 13:00 hod. do 14:30 hod.
 
Tel. č.: 546 439 420, 722 072 408