You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Jednotka intenzivní a resuscitační péče

Primář
MUDr. Martin Hlavatý, MBA - tel. č.: 546 439 562
e-mail: hlavaty.m@nspiv.cz
 
Zástupce primáře
MUDr. Jaroslav Čupera
 
Další lékaři JIRP
MUDr. Zdeněk Gottvald, MUDr. Michal Okáč, MUDr. Roman Kudělka, MUDr. Jiří Fráňa, MUDr. Mgr. Miroslav Jíra, Ph.D., MUDr. Mária Orviská, MUDr. Petr Mityska, MUDr. Pavel Svoboda
 
Vrchní sestra
Mgr. Marie Popelková - tel. č.: 546 439 563
 
Zástupce vrchní sestry
Petra Neumannová
 
Anesteziologicko – resuscitační oddělení je rozděleno na:
 • lůžkovou část – JIRP
 • anesteziologickou část
JIRP – Jednotka Intenzivní a Resuscitační Péče
je lůžkovou částí ARO a zajišťuje veškerou intenzivní a resuscitační péči v naší nemocnici. Slouží jako multioborová jednotka intenzivní péče pro chirurgické, interní a gynekologické pacienty a i jako vlastní resuscitační oddělení pro pacienty v nejtěžším, kritickém stavu. Nepřetržitě má k dispozici konsiliáře uvedených oborů.
Intenzivní a resuscitační péče je určena nemocným s ohrožením nebo selháním jedné nebo několika životních funkcí z různých příčin. Zejména jde o nemocné se selháním srdce, krevního oběhu, se selháním dýchání, mozkové příhody, o nemocné v bezvědomí, o nemocné se závažným rozvratem vnitřního prostředí organismu a o intoxikované a nemocné po závažných operacích.

K léčbě uvedených stavů je oddělení vybaveno moderní diagnostickou a monitorovací technikou a přístroji pro podporu dýchání, ledvin a srdeční stimulaci.
Oddělení disponuje 10 lůžky. Lůžka jsou členěna, jednak do boxového systému, tak i do centrálního sálu. Tento systém je optimální pro léčbu, prevenci přenosu infekcí a komfort pacientů. Na některých boxech je možno sledování televize.
Na oddělení jsou přijímáni pacienti z terénu prostřednictvím záchranné služby, překladem z ostatních oddělení při zhoršení stavu, z operačních sálů, někdy i překladem z brněnských nemocnic na doléčení kriticky nemocných. Přijímáme i pacienty mimo obvyklou spádovou oblast a příslušníky všech zdravotních pojišťoven. Děti pro dlouhodobou resuscitační péči do 18 let věku nepřijímáme.
Návštěvy pacientů umožňujeme v běžné návštěvní době od 15:00 hod. do 17:00 hod., v některých případech po domluvě s lékařem i mimo ně.
 
Anesteziologická část
Na operačních sálech poskytujeme všechny typy anestézií: celkovou, epidurální či spinální, v některých indikovaných případech i svodné – místní znecitlivění. Anesteziologická pracoviště na operačních sálech jsou vybavena moderní anesteziologickou a monitorovací technikou k zajištění maximální bezpečnosti pacienta v průběhu operace.
Před operačním zákrokem anesteziolog, na základě zdravotního stavu nemocného a rozhovoru s pacientem, vybírá vhodný a bezpečný typ anestézie. Dle možností v některých případech respektujeme i přání nemocného.
V bezprostředním pooperačním období pacient přechodně setrvává na dospávacím pokoji, kde jsou nadále sledovány jeho životní funkce a podávány léky k tišení pooperační bolesti. Po závažných operacích a při komplikujících onemocnění je pacient předáván na JIRP k zajištění další intenzivní péče, v ostatních případech po plném probuzení je předáván na standardní oddělení.
Dále nepřetržitě zajišťujeme na porodním sále rodičkám porodní epidurální analgesii - tzv. bezbolestný porod.
Pro celou nemocnici zajišťujeme konsiliární činnost u pacientů při závažném zhoršení zdravotního stavu a neodkladnou resuscitaci při ohrožení života.
 
Pokyny pro návštěvy na Jednotce intenzivní a resuscitační péče
Vážení,
na Jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) byl přijat Váš blízký. Je naším společným přáním, aby jeho léčba proběhla úspěšně, a proto bychom s Vámi rádi navázali dobrou spolupráci.
Dovolte sdělit Vám několik důležitých informací.
Provoz oddělení JIRP se liší od běžného provozu standardního oddělení, a proto Vás žádáme o respektování následujících doporučení:
 • Informace o zdravotním stavu podává primář oddělení, ošetřující lékař nebo službu konající lékař osobě určené pacientem. V případě, že tato osoba není určena, jsou informace podávány osobě blízké (manžel/ka, partner/ka, děti, rodiče, sourozenci). Informace jsou podávány pouze při osobní návštěvě. Telefonické informace nepodáváme; pouze ve zcela výjimečných případech mezi 10. a 12. hodinou hodinou (tel. 546 439 567, 546 439 565).
 • Návštěvy jsou denně mezi 15. a 17. hodinou, mimo tuto dobu jsou návštěvy možné pouze po domluvě s primářem oddělení nebo jeho zástupcem.
 • Návštěva je povolena pouze dvěma osobám současně.
 • Vstup na oddělení dětem do 12 let není povolen.
 • U vstupních dveří na oddělení zvoňte na tlačítko „SESTRA“ a vyčkejte na komunikaci přes dorozumívací zařízení.
 • Před vstupem na oddělení vypněte svůj mobilní telefon, použijte návleky na obuv.
 • Ve vstupní části oddělení Vám personál poskytne ochranný plášť a dezinfekci na ruce.
 • Veškeré osobní věci si berte s sebou k lůžku.
 • Nesedejte si a nepokládejte Vaše osobní věci na lůžko pacienta.
 • Na pacienta můžete hovořit, dotýkat se ho (hladit po ruce, tváři …).
 • Nesnažte se udržovat konverzaci za každou cenu, i mlčení a držení za ruku může mít terapeutický účinek.
 • Vašemu blízkému přineste prosím následující základní potřeby:
 • průkaz totožnosti, průkaz zdravotního pojištění,
 • rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, pokud je vystavena,
 • hygienické potřeby (po domluvě s ošetřujícím personálem),
 • pomůcky osobní potřeby (brýle, naslouchadlo, zubní protézu, berle …).
 • Potraviny a nápoje přinášejte po konzultaci s ošetřujícím personálem.
 • Po předchozí domluvě můžete pacientovi přinést pomůcky k aktivaci (rádio, přehrávač, časopisy apod.).
 • Po ukončení návštěvy předejte ochranný plášť ošetřujícímu personálu a při odchodu si vydezinfikujte ruce.
 • V mimořádných situacích respektujte zákaz návštěv (akutní příjem, neodkladná resuscitace, chřipková epidemie, …).
  Za respektování těchto doporučení Vám děkuje kolektiv lékařů a sester JIRP.