You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Informace pro pacienty

Před přijetím

do nemocnice se řiďte radami Vašeho obvodního (ambulantního) lékaře. Zpravidla nejsou nutná žádná zvláštní dietní opatření a zejména není vhodné omezovat příjem tekutin, pokud Váš ošetřující lékař neurčí jinak. Dostavte se v dohodnutou dobu na ambulanci, na kterou jste byl objednán k přijetí. 
 

Při nástupu potřebujete

  • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
  • všechny doklady o Vaší nemoci (laboratorní výsledky, rtg snímky apod.),
  • léky, které užíváte a jejich soupis,
  • věci osobní hygieny,
  • ortopedické pomůcky, které dosud používáte.

Cenné věci

Větší finanční obnos, spořitelní knížku, šperky a jiné cenné vľci doporučujeme ponechat doma. Jinak cennosti odevzdejte do pokladny nemocnice, kde pak bude mezi Vámi a nemocnicí uzavřena Smlouva o úschově, na jejímž podkladě přejímá nemocnice do úschovy Vaše penězní prostředky nebo cenné věci. Při propuštění Vám budou opět vydány. S sebou si vezměte jen menší obnos peněz. 

Podřazené stránky

Sociální pracovnice
Žádost o pořízení kopie či výpisu ze zdravotnické dokumentace
Informace o poskytování péče pojištěncům členských zemí EU a ostatním cizincům
Seznam zdravotnických výkonů, u kterých je vyžadován písemný souhlas pacienta