You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Stížnosti

Za stížnost se považuje ústní nebo písemné podání, kterým se fyzické nebo právnické osoby obracejí na Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci, ve věci ochrany svých zájmů nebo kterým fyzické či právnické osoby upozorňují na nedostatky a závady.

Fyzickou osobou oprávněnou k podání stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami je:

  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem.

Podacím místem pro podání písemné stížnosti je sekretariát ředitele nemocnice.

Podacím místem pro podání ústní stížnosti je sekretariát ředitele nemocnice, kde bude proveden záznam o stížnosti. Záznam musí zejména obsahovat: jméno, příjmení a místo trvalého pobytu stěžovatele, jméno, příjmení a funkci zaměstnance, který záznam sepisuje, obsah stížnosti, místo a datum sepsání záznamu.

Záznam podepisují stěžovatel a zaměstnanec, který záznam o ústní stížnosti sepsal. Bez sepsání záznamu ústní stížnosti nebude stížnost šetřena. Jedno vyhotovení záznamu obdrží stěžovatel.

Stížnost lze podávat i v elektronické podobě na adresu reditel@nspiv.cz (opatřené zaručeným elektronickým podpisem).

Pokud stížnost podaná v elektronické podobě neobsahuje zaručený elektronický podpis, sekretariát vyzve stěžovatele k doplnění nebo uvedení poštovní adresy. Bez doplnění zaručeného elektronického podpisu nebo poštovní adresy je se stížností nakládáno jako s anonymní.

Stížnost lze podávat faxem. Pokud stížnost neobsahuje poštovní adresu, sekretariát vyzve stěžovatele k jejímu doplnění. Bez doplnění poštovní adresy je se stížností nakládáno jako s anonymní.

Stížnosti podávané telefonicky je třeba doplnit o písemné podání stěžovatele.

Při podávání stížnosti telefonicky je stěžovatel upozorněn na skutečnost, že bez písemného podání stížnosti nebude jeho podání evidováno jako stížnost, ale se sdělenými informacemi bude nakládáno jako s podnětem, který může vést ke zlepšení péče.

O šetření anonymních stížností rozhodne ředitel nemocnice dle závažnosti sdělení.

Příjemcem stížností adresovaných nemocnici je ředitel nemocnice, stížnost bude v originálu uložena na sekretariátu ředitele.

Příjemcem stížností adresovaných primariátu nemocnice je primář oddělení, stížnost bude v originálu předána řediteli nemocnice a uložena na sekretariátu ředitele. Příjemcem stížností adresovaných samostatným oddělením nemocnice, u kterých není zřízen primariát, je vedoucí oddělení.

Stížnost bude v originálu předána řediteli nemocnice a uložena na sekretariátu ředitele. Všichni vedoucí zaměstnanci nemocnice jsou povinni přijímat stížnosti a dále je v originále předat řediteli.