You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Povinné informace dle zákona 106/99 Sb.

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, byla zřízena za účelem poskytování léčebné a preventivní péče jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje zřizovací listinou ze dne 1. 1. 2003.

Pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neexistuje žádný speciální formulář. Žádost lze podávat písemně na adresu ředitelství Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace (IČO: 00225827), Široká 390/16, 664 91 Ivančice, případně e-mailem na adresu sekretariat@nspiv.cz.
 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)

  • 1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace.
  • 2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • 3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
  • 4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
  • 5. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace, žádost bude odložena a takto odůvodněná skutečnost sdělena do 7 dnů od dne doručení žadateli.
  • 6. Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně nebo nahlédnutím do spisu. Lhůtu pro poskytnutí informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Žadatel bude o prodloužení lhůty i jeho důvodech včas prokazatelně informován.
  • 7. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací má žadatel právo podat odvolání prostřednictvím Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace.

Při poskytování informací je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace vázána mlčenlivostí ve smyslu platné právní úpravy (372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Zpráva o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí být součástí Výroční zprávy, kde je jí věnována zvláštní kapitola pod názvem Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nebo se vydává samostatně. Výroční zprávu Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za předchozí kalendářní rok lze najít na webových stránkách Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, oddíl o nemocnici - Zprávy o činnosti.

Soubory ke stažení:

RR-252-17 Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-289-17 Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-390-17 Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-531-17 Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-328-20 Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-402-20 Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-128-21 Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-184-22 Žádost o poskytnutí informací Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-694-22 Žádost o poskytnutí informací Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-695-22 Žádost o poskytnutí informací Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-38-23 Žádost o poskytnutí informací Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-247-23 Žádost o poskytnutí informací Odpověď k žádosti o poskytnutí informací
RR-435-23 Žádost o poskytnutí informací Odpověď k žádosti o poskytnutí informací