You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Anonymní online schránka důvěry „Nenech to být“ (NNTB)

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Naše nemocnice přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup.

Příslušná osoba: Mgr. Eva Gratclová

Telefon: + 420 546 439 405

E-mail: gratclova@nspiv.cz

Způsoby oznamování

Dle zákona umožňujeme odeslání oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

1. Písemně

Oznamovacím formulářem: https://www.nntb.cz/c/g2q15htq

2. Ústně

Oznamovacím formulářem: https://www.nntb.cz/c/g2q15htq

3. Osobně

Nejpozději do 14 dní po domluvě na výše uvedeném kontaktu.

Sledování oznámení

Oznámení lze sledovat na https://www.nntb.cz/c/g2q15htq po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

  • datum přijetí oznámení,
  • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
  • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu totožnost známa,
  • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Příslušná osoba neposkytuje nikomu, tedy ani povinnému subjektu (organizaci) osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky může stanovit pouze zákon.

Jediným správcem údajů je příslušná osoba a oznamovateli tak vůči němu zůstávají zachována práva na přístup k osobním údajům týkající se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.