Nemocnice Ivančice


Jednotka intenzivní a resuscitační péče

Primář
MUDr. Zdeněk Gottvald - tel. č. : 546 439 562

Zástupce primáře
MUDr. Jaroslav Čupera

Další lékaři JIRP :

MUDr. Michal Okáč, MUDr. Roman Kudělka, MUDr. Romana Slámová, MUDr. Hana Eliášová, MUDr. Jiří Fráňa, MUDr. Markéta Konopková, MUDr. Ivana Komárková, MUDr. Kateřina Krčková

Vrchní sestra
Mgr. Marie Popelková - tel. č. : 546 439 563

Zástupce vrchní sestry

Petra NeumannováAnesteziologicko – resuscitační oddělení je rozděleno na :

 • lůžkovou část – JIRP
 • anesteziologickou část
JIRP – Jednotka Intenzivní a Resuscitační Péče

je lůžkovou částí ARO a zajišťuje veškerou intenzivní a resuscitační péči v naší nemocnici. Slouží jako multioborová jednotka intenzivní péče pro chirurgické, interní a gynekologické pacienty a i jako vlastní resuscitační oddělení pro pacienty v nejtěžším, kritickém stavu. Nepřetržitě má k dispozici konsiliáře uvedených oborů.

Intenzivní a resuscitační péče je určena nemocným s ohrožením nebo selháním jedné nebo několika životních funkcí z různých příčin. Zejména jde o nemocné se selháním srdce, krevního oběhu, se selháním dýchání, mozkové příhody, o nemocné v bezvědomí, o nemocné se závažným rozvratem vnitřního prostředí organismu a o intoxikované a nemocné po závažných operacích.

K léčbě uvedených stavů je oddělení vybaveno moderní diagnostickou a monitorovací technikou a přístroji pro podporu dýchání, ledvin a srdeční stimulaci.

Oddělení disponuje 10ti lůžky. Lůžka jsou členěna, jednak do boxového systému, tak i do centrálního sálu. Tento systém je optimální pro léčbu, prevenci přenosu infekcí a komfort pacientů. Na některých boxech je možno sledování televize.

Na oddělení jsou přijímáni pacienti z terénu prostřednictvím záchranné služby, překladem z ostatních oddělení při zhoršení stavu, z operačních sálů, někdy i překladem z brněnských nemocnic na doléčení kriticky nemocných. Přijímáme i pacienty mimo obvyklou spádovou oblast a příslušníky všech zdravotních pojišťoven. Děti pro dlouhodobou resuscitační péči do 18 let věku nepřijímáme.

Návštěvy pacientů umožňujeme v běžné návštěvní době od 15:00 hod. do 17:00 hod., v některých případech po domluvě s lékařem i mimo ně.

Anesteziologická část
Na operačních sálech poskytujeme všechny typy anestézií: celkovou, epidurální či spinální, v některých indikovaných případech i svodné – místní znecitlivění. Anesteziologická pracoviště na operačních sálech jsou vybavena moderní anesteziologickou a monitorovací technikou k zajištění maximální bezpečnosti pacienta v průběhu operace.

Před operačním zákrokem anesteziolog, na základě zdravotního stavu nemocného a rozhovoru s pacientem, vybírá vhodný a bezpečný typ anestézie. Dle možností v některých případech respektujeme i přání nemocného.

V bezprostředním pooperačním období pacient přechodně setrvává na dospávacím pokoji, kde jsou nadále sledovány jeho životní funkce a podávány léky k tišení pooperační bolesti. Po závažných operacích a při komplikujících onemocnění je pacient předáván na JIRP k zajištění další intenzivní péče, v ostatních případech po plném probuzení je předáván na standardní oddělení.

Dále nepřetržitě zajišťujeme na porodním sále rodičkám porodní epidurální analgesii - tzv. bezbolestný porod.

Pro celou nemocnici zajišťujeme konsiliární činnost u pacientů při závažném zhoršení zdravotního stavu a neodkladnou resuscitaci při ohrožení života.


Pokyny pro návštěvy na Jednotce intenzivní a resuscitační péče


Vážení,

na Jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) byl přijat Váš blízký. Je naším společným přáním, aby jeho léčba proběhla úspěšně, a proto bychom s Vámi rádi navázali dobrou spolupráci.
Dovolte sdělit Vám několik důležitých informací.

Provoz oddělení JIRP se liší od běžného provozu standardního oddělení, a proto Vás žádáme o respektování následujících doporučení:

 • Informace o zdravotním stavu podává primář oddělení, ošetřující lékař nebo službu konající lékař osobě určené pacientem. V případě, že tato osoba není určena, jsou informace podávány osobě blízké (manžel/ka, partner/ka, děti, rodiče, sourozenci). Informace jsou podávány pouze při osobní návštěvě. Telefonické informace nepodáváme; pouze ve zcela výjimečných případech mezi 10. a 12. hodinou hodinou (tel. 546 439 567, 546 439 565).

 • Návštěvy jsou denně mezi 15. a 17. hodinou, mimo tuto dobu jsou návštěvy možné pouze po domluvě s primářem oddělení nebo jeho zástupcem.

 • Návštěva je povolena pouze dvěma osobám současně.

 • Vstup na oddělení dětem do 12 let není povolen.

 • U vstupních dveří na oddělení zvoňte na tlačítko „SESTRA“ a vyčkejte na komunikaci přes dorozumívací zařízení.

 • Před vstupem na oddělení vypněte svůj mobilní telefon, použijte návleky na obuv.

 • Ve vstupní části oddělení Vám personál poskytne ochranný plášť a dezinfekci na ruce.

 • Veškeré osobní věci si berte s sebou k lůžku.

 • Nesedejte si a nepokládejte Vaše osobní věci na lůžko pacienta.
 • Na pacienta můžete hovořit, dotýkat se ho (hladit po ruce, tváři …).

 • Nesnažte se udržovat konverzaci za každou cenu, i mlčení a držení za ruku může mít terapeutický účinek.

 • Vašemu blízkému přineste prosím následující základní potřeby:

 • průkaz totožnosti, průkaz zdravotního pojištění,

 • rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, pokud je vystavena,

 • hygienické potřeby (po domluvě s ošetřujícím personálem),

 • pomůcky osobní potřeby (brýle, naslouchadlo, zubní protézu, berle …).

 • Potraviny a nápoje přinášejte po konzultaci s ošetřujícím personálem.

 • Po předchozí domluvě můžete pacientovi přinést pomůcky k aktivaci (rádio, přehrávač, časopisy apod.).
 • Po ukončení návštěvy předejte ochranný plášť ošetřujícímu personálu a při odchodu si vydezinfikujte ruce.

 • V mimořádných situacích respektujte zákaz návštěv (akutní příjem, neodkladná resuscitace, chřipková epidemie, …).


  Za respektování těchto doporučení Vám děkuje kolektiv lékařů a sester JIRP.eBRÁNA webarchitect Plastická chirurgie