You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
$nazev_webu $nazev_webu

Dopravně provozní řád

Dopravně provozní řád v areálu nemocnice v Ivančicích
 

Dopravní a provozní řád platí pro objekty :

Budova O - vstupní objekt s vrátnicí, kantýnou, garážemi a stanicí medicinálních plynů;
Budova L - lůžková a ambulantní část, privátní lékaři, administrativa, technické zázemí;
Budova F - ambulance, centrální operační sály a sterilizace, inspekční pokoje lékařů, OKBH, JIRP, RDG, rehabilitace ambulantní, ředitelství a technické zázemí;
Budova C - lůžková část, administrativa, technické zázemí;
Budova H - výdej a prodej léčiv a prostředků zdravotnické techniky;
Budova J - kanceláře, mikrobiologie, nemocniční lékárna a ubytovna zaměstnanců, technické zázemí;
Budova K - stravovací provoz, technické zázemí;
Budova N - stará vrátnice;
Budova T - trafostanice;
Budova U - archiv;
Budova V - garáže;
Vnitřní prostranství a komunikace.

 
I. Úvod

Dopravní a provozní řád se vydává v zájmu zajištění provozu, bezpečnosti a pořádku v areálu Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, IČ 00225827. Správu, provoz, obsluhu a údržbu níže uvedených budov, prostranství a zařízení vykonává Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Tato organizace je správcem nemovitostí a pozemků zapsaných na LV 138, 58312 Ivančice. Vlastnické právo k uvedeným nemovitostem a pozemkům na LV 138 má Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno.

Na pozemku p.č.st.1043, p.č.306/4 a p.č.306/5 je zapsáno věcné břemeno cesty ve prospěch firmy ZENUS spol.s.r.o. (Ing.Josef Bartůněk a Kohoutek Jan).

Areál Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je veřejnosti volně přístupný denně v době od 5:00 do 19:30 hod. Vjezd je povolen jen pro vozidla nemocnice, zásobování, služeb, ZZS JMK, DRNR, pohřební služby a vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené, případně vozidla jejich doprovodu na nezbytně nutnou dobu. Dlouhodobá povolení uděluje ředitel, povolení na nezbytně nutnou dobu uděluje vrátný. V době od 19:30 hod do 5:00 hod je hlavní vjezd do nemocnice uzavřen bránou a brankou. Po tuto dobu je vstup pacientům a návštěvníkům umožněn po zdůvodnění účelu návštěvy službu konajícímu vrátnému. Podrobná specifikace vozidel s povolením vjezdu je uvedena v čl.IV.

Vzhledem k věcnému břemenu mohou do areálu vjíždět vozidla firmy ZENUS spol.s.r.o. Časově není vjezd v době od 5:00 hod od 19:30 hod omezen, určená trasa je od hlavní brány po bránu této firmy.

 
II. Vjezd do areálu

Vjezd a výjezd z areálu je možný čtyřmi vjezdy, z nichž tři jsou fyzicky uzavřeny a slouží jako nouzové. Nejpoužívanější vjezd určený pro vozidla ZZS JMK, DRNR, zásobování, služby a vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené, případně vozidla jejich doprovodu, je přes vrátnici (budova O) z ulice Široké. Druhý vjezd je z parkoviště v ulici Ostřihom pro stanovená vozidla. Vjezd z ulice Oslavanské je určen pouze pro technickou obslužnost areál dle potřeb provozovatele.
Vjezdy pro zásah vozidel HZS v případě požáru nebo havárie:
Vjezd přes vrátnici (budova O)
Vjezd z ulice Oslavanská
Vjezd z ulice Široká přes parkoviště u budovy L

 
III. Budovy

V areálu nemocnice se nachází uvedené budovy, u kterých dopravně provozní řád zajišťuje a řeší jejich zásobování, parkování a přístup pacientů, doprovodu a návštěvníků do nich:
Budova O - vstupní objekt s vrátnicí, kantýnou, garážemi a stanicí medicinálních plynů;
Budova L - lůžková a ambulantní část, privátní lékaři, administrativa, technické zázemí;
Budova F - ambulance, centrální operační sály a sterilizace, inspekční pokoje lékařů, OKBH, JIRP, RDG, rehabilitace ambulantní, ředitelství a technické zázemí;
Budova C - lůžková část, administrativa, technické zázemí;
Budova H - výdej a prodej léčiv a prostředků zdravotnické techniky;
Budova J - kanceláře, mikrobiologie, nemocniční lékárna a ubytovna zaměstnanců, technické zázemí;
Budova K - stravovací provoz, technické zázemí;
Budova N - stará vrátnice;
Budova T - trafostanice;
Budova U - archiv;
Budova V - garáže.

 
IV. Vnitřní prostranství, komunikace a parkoviště

Vnitřní prostranství, komunikace i parkoviště mají zpevněný povrch.

Hlavní příjezd do areálu i výjezd z něho je přes objekt vrátnice z ulice Široké. Tento vjezd slouží pro veškerou dopravu s výjimkou vybraných vozidel.

Všechna vjíždějící vozidla jsou pracovníkem vrátnice evidována podle registrační značky, zaznamenáním doby příjezdu a odjezdu a důvodem povolení vjezdu. Každý návštěvník nebo pacient je účastníkem silničního provozu a má povinnost řídit se pravidly silničního provozu (zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Na příjezdové komunikaci k hlavní bráně je umístěna dopravní značka č. B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou „MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM NEMOCNICE IVANČICE A ZÁSOBOVÁNÍ“, čímž je zcela jednoznačně dáno, kdo může do areálu nemocnice vjíždět. Povolení může být jak písemné (pro dlouhodobější povolení vjezdu), které uděluje ředitel nemocnice, tak ústní (pro jednorázový vjezd), který uděluje pracovník vrátnice dále uvedeným vozidlům po nezbytně nutnou dobu:
· vozidla zásobování a služeb (MTZ, stravovací provoz, prádelna, odvoz odpadu, lékárna, SZM)
· vozidla servisních organizací a dodavatelských organizací po projednání s kompetentními pracovníky oddělení, vedoucím údržby, TLPT, energetikem a investičním referentem
· vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově postižené, případně vozidla jejich doprovodu.

Před závorou jsou z obou směrů jízdy umístěny dopravní značky č. B27 s nápisem STOP/KONTROLA.
U brány je také umístěna dopravní značka č. IP25a Zóna s dopravním omezením se symbolem dopravní značky č. B20a Nejvyšší dovolená rychlost s číslicí 20 a B28 Zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou s textem „Mimo vyznačené plochy”. Tím je dána řidičům motorových vozidel povinnost nepřekročit nejvyšší dovolenou rychlost jízdy 20 km za hodinu v celém areálu a zastavit a stát jen na místech k tomu určených. V opačném směru jízdy je umístěna dopravní značka č. IP25b Konec zóny s dopravním omezením, která platnost těchto značek ukončuje.
Stejné dopravní značky jsou umístěny i u brány ve směru z ulice Ostřihom a u budovy „K“ směrem od staré vrátnice. Vzhledem k nedostatečné šířce komunikace od parkoviště je zajištěna přednost vozidel dopravními značkami č. P7 Přednost protijedoucích vozidel a P8 Přednost před protijedoucími vozidly.

V areálu se nachází rovněž zásobníky technických plynů, k nimž je zakázán z bezpečnostních důvodů vjezd všech vozidel, kromě specielních vozidel firmy, která zajišťuje zásobování a doplňování plynů. Vjezd na tuto plochu je označen dopravní značkou č. B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou s textem „MIMO VOZIDEL PŘEPRAVY MEDICINÁLNÍCH PLYNỦ“

Vyznačené plochy:
Plochy, které jsou určeny pro parkování, zásobování, servis a jiné služby jsou označeny svislým i vodorovným dopravním značením. Vodorovným značením jsou vyznačeny plochy podle skutečně potřebných rozměrů.
1. před hlavním vchodem do budovy F – svislou dopravní značkou č. B28 s dodatkovou tabulkou „MIMO VOZIDEL ZZS JMK“ a vodorovným dopravním značením č. V12b (žluté zkřížené čáry)
2. před hlavním vchodem do budovy F podél budovy C – 4 kolmá parkovací stání, každé v šířce 3,5 m vyhrazené pro vozidla pacientů s doprovodem a vozidla DRNR. Parkoviště je vyznačeno dopravními značkami IP12 s dodatkovou tabulkou „1 MÍSTO PRO PACIENTY S DOPROVODEM“ a „VOZIDLA DRNR“ se značkou E8e „Úsek platnosti 5m vpravo a 5m vlevo“. Vodorovným značením jsou vyznačena jednotlivá podélná stání bílou barvou.
3. podél komunikace od budovy O k budově H, vpravo je umožněno zastavení vozidlům osob těžce postižených nebo těžce pohybově postižených na dobu nezbytně nutnou, vyznačeno dopravní značkou č. IP12 s dodatkovou tabulkou „PRO PACIENTY“ a vodorovným dopravním značením.
4. plocha pro zásobování kantýny v objektu O – vyznačena svislou dopravní značkou č. B28 s dodatkovou tabulkou č. E12 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“ a vodorovným dopravním značením č. V12b (žluté zkřížené čáry).
5. plocha před budovou I – vyznačena svislou dopravní značkou č. B28 s dodatkovou tabulkou č. E12 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ LÉKÁRNY“ (vpravo) a vodorovným dopravním značením č. V12b (žluté zkřížené čáry).
6. plocha pro zásobování skladu, pohřební službu, servis ZT, patologii a servis ostatních technologií – zadní strana budovy F je vyznačena svislou dopravní značkou č. B28 s dodatkovou tabulkou „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ, POHŘEBNÍ SLUŽBU A SERVIS“ a vodorovným dopravním značením č. V12b (žluté zkřížené čáry).
7. příjezdová komunikace vedoucí do zadní části areálu bude v místě pravoúhlého lomení kolem budovy C vyhrazena jen pro určená vozidla (zásobování, pohřební službu, servis apod.) a je proto v tomto místě osazena dopravní značka č. B1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) s dodatkovou tabulkou s textem „JEN PACIENTI“.

Na výjezdu z areálu jak do ulice Široké, tak do ulice Ostřihom jsou umístěny dopravní značky č. P4 Dej přednost v jízdě.

 
V. Vnější parkoviště

Mimo uzavřený areál, na pozemku nemocnice, je parkoviště pro pacienty, doprovod pacientů a návštěvníky nemocnice přístupné z ulice Široké. Na parkovišti jsou vodorovným značením č. V 10b vyznačena kolmá parkovací stání v celkovém počtu 31 míst a navíc dvě parkovací místa jsou vyhrazena pro vozidla osob těžce zdravotně postižených nebo těžce pohybově postižených - dle grafické přílohy. U vjezdu na parkoviště je umístěna dopravní značka č. IP12 Vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou s textem „PRO PACIENTY“. Na komunikaci jsou vyznačena symbolem O1 a svislou značkou č. IP12 Vyhrazené parkoviště se symbolem O1 a dodatkovou tabulkou č. E8e Úsek platnosti s údajem 3,5 m vlevo a 3,5 m vpravo. Na výjezdu z parkoviště na místní komunikaci je umístěna dopravní značka č. P4 Dej přednost v jízdě.
Parkoviště pro zaměstnance je přístupné z ulice Ostřihom a je uzavřené na vjezdu a výjezdu závorami, ovladatelnými klíčem. Na parkovišti jsou vodorovným značením č. V 10b vyznačena kolmá parkovací stání v celkovém počtu 45 míst - dle grafické přílohy. Na vjezdu do něho je umístěna dopravní značka č. IP12 Vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou s textem „PRO ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE“. Na výjezdu z parkoviště na místní komunikaci je umístěna dopravní značka č. C2b Přikázaný směr jízdy.

 
VI. Závěr

Všechny dopravní značky musí odpovídat zákonu č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MD č. 30/2001 Sb., technickým podmínkám č. TP 65, II. vydání a vzorovým listům VL 6.1. a VL 6.2. Svislé dopravní značky jsou základní velikosti s retroreflexní úpravou tř. 1.
Umístění dopravních značek je patrné z přiložené dokumentace, která byla odsouhlasena Dopravním inspektorátem PČR Brno – venkov a odborem dopravy MěÚ v Ivančicích.
Dopravní a provozní řád areálu Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, byl schválen poradou vedení dne 4.12.2006.
Dopravně provozní řád obsahuje 5 listů F A4, grafickou přílohu F A3 a vyjádření DI PČR a OD MěÚ Ivančice.