Nemocnice Ivančice


Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace přijme:

Zdravotního laboranta

pro odd. klinické biochemie a hematologie

Požadujeme:


- odbornou způsobilost k výkonu povolání dle § 9 zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění,

- morální a občanskou bezúhonnost,

- zdravotní způsobilost,

- uživatelskou znalost práce s PC,

- odpovědný přístup k práci,

- komunikační a organizační schopnosti.


Nabízíme:


- platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a odpovídající osobní příplatek,

- závodní stravování,

- zaměstnanecké benefity z FKSP,

- 6 týdnů dovolené,

- příjemné pracovní prostředí a kolektiv zaměstnanců,

- možnost ubytování v areálu nemocnice.


Kontakt: Mgr. Dagmar Šoukalová, vedoucí zdravotní laborant, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 91 Ivančice, tel.: 546 439 629, e-mail: soukalova@nspiv.cz.Ergoterapeuta

požadujeme odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění

Nástup možný ihned.

Nabízíme: pružnou pracovní dobu, plně vybavenou samostatnou ergoterapeutickou místnost s výškově nastavitelným lehátkem a stolem, pomůckami pro nácvik jemné motoriky, soběstačnosti. Práce s pacienty na lůžkovém i ambulantním rehabilitačním oddělení, možnost ergoterapie na oddělení JIRP, CHIRL, INT, LDN.

Plat dle platných platových tarifů.

Ubytování je možné v areálu nemocnice.

Kontakt: Marcela Kožnarová, DiS., vedoucí fyzioterapeut, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 91 Ivančice, tel.: 546 439 590, e-mail: koznarova@nspiv.cz.


Lékaře pro ARO-JIRP

se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína


Požadavky: specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, zdravotní způsobilost a bezúhonnost.

Možný i zkrácený pracovní úvazek.

Možná i dohoda o pracovní činnosti na ÚPS nebo pouze na anesteziologické pracoviště.


Písemné žádosti s profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a odbornosti zasílejte na personální oddělení na adresu: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Bc. Lenka Pátková, personalistka, Široká 16, 664 91 Ivančice nebo e-mail: patkova@nspiv.cz.


Nové antidekubitní matrace

S úspěchem byl v květnu 2019 realizován projekt „Preventivní antidekubitní matrace na rehabilitační oddělení", který byl financován Nadací ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů.

Financování projektu bylo uskutečněno na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU EPP 258_18 mezi Nemocnicí Ivančice, příspěvkovou organizací a Nadací ČEZ. Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty, které přispívají k rozvoji společnosti.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytované zdravotní péče v Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci pořízením pasivních antidekubitních oboustranných matrací se zpevněnými okraji a eliminací vzniku středního rizika dekubitů (proleženin) u hospitalizovaných pacientů.

Z nadačního příspěvku ve výši 115 000 Kč se výběrovým řízením, ve kterém zvítězila společnost LB Bohemia, s. r. o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, podařilo pořídit téměř dvojnásobný počet antidekubitních matrací pro II. a III. stupeň dekubitů s obchodním označením Lux Flex a Clinic Flex.
Oproti původnímu předpokladu 25 ks matrací bylo z nadačního příspěvku pořízeno 45 ks antidekubitních matrací, které budou sloužit pacientům nemocnice.

Opotřebované matrace byly nahrazeny matracemi, které zajistí prevenci dekubitů a sníží komplikace u pacientů s dekubitem, snížením tlaku na tkáň pacienta (dekubitus je poškození kůže nebo tkáně způsobené přímým tlakem nebo třecí silou), blokováním zevních mechanických vlivů (cirkulace vzduchu a odvod páry ochrání pacienta před vlhkostí a přehřátím) a zpevněným okrajem (usnadní vstávání z lůžka).

Osobám, které potřebují zdravotní péči v naší nemocnici, konkrétně pacientům rehabilitačního lůžkového oddělení bude zajištěna kvalitní prevence dekubitů a pohodlí po dobu hospitalizace, tito pacienti se léčí nejčastěji s akutními nebo chronickými vertebrogenními potížemi (bolestmi zad).

Původní, opotřebovaná matrace

Nově pořízená matrace

Nově pořízená matraceAdministrativně organizační zajištění odborných stáží (praxí) studentů středních, vyšších odborných škol a lékařských fakult zajišťuje:
Bc. Naděžda Pulkertová
Referent vzdělávání
Tel.: 546 439 416

Student (popř. škola a jí pověřený zaměstnanec) je povinen nejméně 15 dnů před nástupem na praxi požádat referenta vzdělávání o souhlas s výkonem praxe. Po kladné odpovědi je povinen doručit referentovi vzdělávání podepsanou "Smlouvu o zabezpečení odborné praxe" a potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání praxe, případně potvrzení o absolvování očkování proti VHB.

Bez podepsané smlouvy nebo bez potvrzení o zdravotní způsobilosti nebude studentovi praxe v Nemocnici Ivančice umožněna.Informace o zpracování osobních údajů


Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem (dále jen nemocnice). Hlavním úkolem nemocnice je poskytování zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Nemocnice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Nemocnice je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) Poskytování a zajištění zdravotní péče a

2) vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám.

Kontaktní adresa správce:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace se sídlem Široká 16, 664 91 Ivančice, IČ: 00225827, telefon: +420 546 439 411, e-mail: sekretariat@nspiv.cz, ID datové schránky: i77k6j8.

Nemocnice na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřence pro ochranu osobních údajů, Široká 16, 664 91 Ivančice, telefon: +420 546 439 405, e-mail: poverenec.oou@nspiv.cz ID datové schránky: i77k6j8

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby (dle charakteru poskytované služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podsekce

O nemocnici

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace zajišťuje akutní lůžkovou péči v pěti odbornostech, následnou lůžkovou péči, ambulantní péči, ...

Jak nemocnice vznikla

Významným počinem, ke kterému v době úřadování starosty Worlla st. v Ivančicích došlo, bylo zřízení spolkové nemocnice. Ta byla slavnostně otevřena v domě Františka Reisingra ...

Historie v datech

r. 1442 - r. 2012.

Certifikáty

Nemocnice vytvořila a udržuje certifikovaný systém ...


eBRÁNA webarchitect Plastická chirurgie