Nemocnice Ivančice


Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace hledá zaměstnance na pracovní pozici:
Mzdová účetní s úvazkem 0,500

Požadavky:

  • minimálně středoškolské vzdělání a dvouletá praxe na pozici mzdová účetní,
  • znalost mzdové agendy k zajištění správného výpočtu výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, zajištění agendy daně z příjmů ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění,
  • komunikační a organizační schopnosti, flexibilita a loajalita,
  • uživatelská úroveň práce s MS Office - WORD, EXCEL a OUTLOOK,
  • trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

  • poloviční pracovní úvazek,
  • platové zařazení v 9. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a odpovídající osobní příplatek,
  • závodní stravování,
  • zaměstnanecké benefity z FKSP.

Kontakt: Jitka Střelcová, vedoucí práce a mezd, Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, tel.: 546 439 440, e-mail: strelcova@nspiv.cz.
Administrativně organizační zajištění odborných stáží (praxí) studentů středních, vyšších odborných škol a lékařských fakult zajišťuje:
Bc. Naděžda Pulkertová
Referent vzdělávání
E-mail: pulkertova@nspiv.cz


Předporodní kurz pro těhotné


Předporodní kurz pro těhotné se bude konat v měsíci květnu 2. 5. 2019 a 30. 5. 2019 v 15:00 hod.Cvičení pro těhotné


Dne 20. 5. 2019 se nebude konat
cvičení pro těhotné.


Informace o zpracování osobních údajů

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem (dále jen nemocnice). Hlavním úkolem nemocnice je poskytování zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Nemocnice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Nemocnice je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) Poskytování a zajištění zdravotní péče a

2) vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám.

Kontaktní adresa správce:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace se sídlem Široká 16, 664 91 Ivančice, IČ: 00225827, telefon: +420 546 439 411, e-mail: sekretariat@nspiv.cz, ID datové schránky: i77k6j8.

Nemocnice na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřence pro ochranu osobních údajů, Široká 16, 664 91 Ivančice, telefon: +420 546 439 405, e-mail: poverenec.oou@nspiv.cz ID datové schránky: i77k6j8

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby (dle charakteru poskytované služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Předporodní kurz pro těhotné

Podsekce

O nemocnici

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace zajišťuje akutní lůžkovou péči v pěti odbornostech, následnou lůžkovou péči, ambulantní péči, ...

Jak nemocnice vznikla

Významným počinem, ke kterému v době úřadování starosty Worlla st. v Ivančicích došlo, bylo zřízení spolkové nemocnice. Ta byla slavnostně otevřena v domě Františka Reisingra ...

Historie v datech

r. 1442 - r. 2012.

Certifikáty

Nemocnice vytvořila a udržuje certifikovaný systém ...


eBRÁNA webarchitect Plastická chirurgie